Kreatywna Edukacja – Edycja I Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej

Z dumą ogłaszamy, że w niedzielę 3 grudnia 2017r. – Michał Starke i Małgorzata Pośpiech wystąpili ze swoją prezentacją pt. “Biotechnologia w szkolnej ławce” na konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli “Sowa”.

Prezentacja dotyczyła istotnego problemu jaki nęka nie tylko biologię, ale również inne nauki ścisłe w szkolnictwie. Jest to brak odpowiednich środków dydaktycznych potrzebnych do pełnego zaprezentowania dziedziny. Poszukiwane są więc metody wyrwania się z suchego teoretyzmu serwowanego młodzieży w formie podręczników.

Rozwiązanie proponowane przez członków naszego koła opiera się na uprzednio opisanej metodzie Active Learning. W dużej mierze korzysta również z obserwacji pracy SKN Explantatus. Warsztaty prowadzone przez nasze koło okazują się być świetnym mediatorem w przekazywaniu wiedzy młodym pokoleniom w sposób ciekawy i praktyczny.

Oczywiście nie każdy nauczyciel może korzystać ze świetnie wyposażonego laboratorium. Nawet w takim przypadku wdrożenie tych technik nie jest niemożliwe, co udowodnili nasi koledzy. Wymaga jedynie nieszablonowego podejścia do używanych narzędzi i metod nauczania.

Decyzje Walnego Zgromadzenia Koła – 27 kwietnia 2017r.

Na Walnym Zgromadzeniu Koła obecnych była kwalifikowana w głosowaniu większość Członków Koła uprawnionych do głosowania (ponad połowa). Przegłosowane zostały następujące sprawy:

1. Na wniosek Pawła Lemańczyka doszło do odwołania zarządu koła zgodnie z Statutem Koła (Rozdział 4. §9).

Członkowie Zarządu Koła są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków. Kwalifikowana większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Głosowanie było jawne. Wszyscy zebrani byli “za”.

2. W konsekwencji odwołania Zarządu Koła, został wybrany nowy Zarząd zgodnie z Statutem Koła (Rozdział 4. §7 i §8)

§7

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu Koła,
 2. wybór pozostałych Członków Zarządu Koła na wniosek Prezesa Zarządu Koła,
 3. odwołanie Prezesa wraz z pozostałymi Członkami Zarządu Koła,
 4. odwołanie Członka Zarządu na wniosek Prezesa
 5. podejmowanie decyzji w zakresie strategicznych kierunków i celów działalności Koła,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Koła,
 8. rozpatrywanie skarg Członków Koła na działalność Zarządu Koła.

§8

 1. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku akademickiego.
 2. Zebranie wyborcze musi się odbyć w terminie do 30 października, a kadencja nowo wybranego Zarządu rozpoczyna się niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

Głosowanie było tajne. Skład nowego Zarządu Koła prezentuje się następująco:

 • Prezes – Michał Starke
 • Zastępca Prezesa – Brygida Łukowicz
 • Sekretarz – Jakub Domański

3. W drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Koła zatwierdzone zostały zmiany w statucie, zgodnie z statutem Koła (Rozdział 5. §3).

Zmiana Statutu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Do Statutu dołączone zostały wzory Deklaracji Członkowskiej (załącznik 2.) i Rezygnacji z Członkostwa w Kole (załącznik 3.).

 

Timelapse

Celem pracy w projekcie “timelapse” jest prezentacja kiełkowania nasion oraz wzrostu poszczególnych gatunków roślin.

Inspiracją do rozpoczęcia pracy nad projektem były tworzone w przeszłości przez Artura filmy poklatkowe prezentujące zjawiska meteorologiczne (do obejrzenia na kanale youtube). Dodatkowo podczas czytania artykułów naukowych często napotykaliśmy tego rodzaju produkcje prezentujące wzrost oraz rozwój organów oraz komórek roślin. Szybko stwierdziliśmy że jest to ciekawy pomysł na projekt realizowany w ramach pracy w SKN Explantatus. Skompletowanie odpowiedniego sprzętu zajęło nam trochę czasu, wymagało wykazania się umiejętnościami elektrotechnicznymi (część urządzeń zmuszeni byliśmy wykonać samodzielnie). O ile zdobycie materiału nie było trudne, głównie dzięki uprzejmości opiekunek koła (serdecznie dziękujemy Paniom dr Gosi i dr Asi) to zmuszenie roślin do pozowania nie było wbrew pozorom takie proste. Ostatecznie jednak udało nam się dograć wszystkie szczegóły czego efektem jest powyższy film.

Naszym celem jest to aby projekt nabrał jak największej wartości naukowej. Osiągnąć to chcemy poprzez publikację kolejnych produkcji w których, podejmiemy próbę prezentacji różnic w przebiegu oraz efektywności wzrostu roślin, poddanych działaniu różnego rodzaju czynników fizycznych i chemicznych.

Autorzy projektu: Artur Wydra, Łukasz Węda.
Patronat: dr Małgorzata Kapusta, dr Joanna Rojek.logo-1-150x150