Decyzje Walnego Zgromadzenia Koła – 27 kwietnia 2017r.

Na Walnym Zgromadzeniu Koła obecnych była kwalifikowana w głosowaniu większość Członków Koła uprawnionych do głosowania (ponad połowa). Przegłosowane zostały następujące sprawy:

1. Na wniosek Pawła Lemańczyka doszło do odwołania zarządu koła zgodnie z Statutem Koła (Rozdział 4. §9).

Członkowie Zarządu Koła są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków. Kwalifikowana większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Głosowanie było jawne. Wszyscy zebrani byli “za”.

2. W konsekwencji odwołania Zarządu Koła, został wybrany nowy Zarząd zgodnie z Statutem Koła (Rozdział 4. §7 i §8)

§7

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu Koła,
 2. wybór pozostałych Członków Zarządu Koła na wniosek Prezesa Zarządu Koła,
 3. odwołanie Prezesa wraz z pozostałymi Członkami Zarządu Koła,
 4. odwołanie Członka Zarządu na wniosek Prezesa
 5. podejmowanie decyzji w zakresie strategicznych kierunków i celów działalności Koła,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Koła,
 8. rozpatrywanie skarg Członków Koła na działalność Zarządu Koła.

§8

 1. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku akademickiego.
 2. Zebranie wyborcze musi się odbyć w terminie do 30 października, a kadencja nowo wybranego Zarządu rozpoczyna się niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

Głosowanie było tajne. Skład nowego Zarządu Koła prezentuje się następująco:

 • Prezes – Michał Starke
 • Zastępca Prezesa – Brygida Łukowicz
 • Sekretarz – Jakub Domański

3. W drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Koła zatwierdzone zostały zmiany w statucie, zgodnie z statutem Koła (Rozdział 5. §3).

Zmiana Statutu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Do Statutu dołączone zostały wzory Deklaracji Członkowskiej (załącznik 2.) i Rezygnacji z Członkostwa w Kole (załącznik 3.).