Statut Studenckiego Koła Naukowego Embriologów i Biotechnologów Uniwersytetu Gdańskiego „Explantatus”

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów Uniwersytetu Gdańskiego „EXPLANTATUS”, zwane dalej – „Kołem”, działa na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 33/R/05 z dnia 07 listopada 2005 roku w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie chiefessays.net Gdańskim, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), a także niniejszego Statutu.

§2

 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów Uniwersytetu Gdańskiego „EXPLANTATUS”.
 2. Koło może korzystać z nazwy skróconej  „EXPLANTATUS”.

§3

Koła działa przy Katedrze Cytologii i Embriologii Roślin, Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

§4

Siedzibą Koła jest budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczący się przy ulicy Wita Stwosza 54 w Gdańsku.

§5

Koło posługuje się znakiem graficznym stanowiącym logo Koła, którego wzór graficzny określa Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§6

Czas działania Koła jest nieograniczony.

 

Rozdział 2. 

Cele koła i ich realizacja

§1

Celami statutowymi Koła są:

 1. prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w zakresie embriologii, cytologii i biotechnologii roślin,
 2. rozwój własny Członków Koła,
 3. współpraca z uczelnianymi oraz pozauczelnianymi Kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi,
 4. międzynarodowa współpraca z zagranicznymi organizacjami studenckimi, pozarządowymi, międzynarodowymi oraz instytucjami prowadzącymi swoją działalność w zakresie tematyki zainteresowań Koła,
 5. Promowanie Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce i na świecie.

§2

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność grup projektowych Koła, realizacje projektów koła,
 2. organizowanie seminariów, konferencji naukowych oraz aktywny udział Członków Koła w takich przedsięwzięciach,
 3. współpracę z innymi organizacjami naukowymi w kraju i za granicą,
 4. organizowanie spotkań i dyskusji,
 5. organizowanie i pośredniczenie w stażach i praktykach oraz wyjazdach studenckich,
 6. działalność wydawniczą tradycyjną i elektroniczną.

Rozdział 3.

Członkostwo Koła

§1

Członkiem Koła może być każdy student uczelni wyższej, który:

 1. Jest zainteresowany problematyką naukową Koła,
 2. wyraża chęć bycia członkiem Koła,
 3. bierze aktywny udział w działalności Koła,
 4. uzyska zgodę Zarządu Koła.

§2

Uprawnienia Członków Koła to w szczególności:

 1. czynne uczestnictwo w działalności Koła,
 2. pierwszeństwo udziału we wszystkich organizowanych przez koło przedsięwzięciach statutowych,
 3. udział w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu Koła.

§3

Do obowiązków Członków Koła należy w szczególności:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz decyzji jego władz,
 2. aktywne uczestnictwo w pracach Koła,
 3. dbanie o dobre imię Koła.

§4

Członkostwo w Kole nabywa się decyzją Zarządu Koła.

§5

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej Zarządowi Koła.
 2. wykluczeniu dokonanego w drodze decyzji Zarząd Koła podjętej większością 2/3 głosów, w sytuacji spełnienia przez Członka Koła następujących przesłanek:

a) narażania dobrego imienia Koła przez Członka Koła,

b) działalności sprzecznej ze Statutem Koła.

     3.  Powyższy katalog przesłanek wykluczenia Członka Koła ma charakter otwarty.

4.  Zawieszenie w prawach Członka Koła następuje w drodze decyzji Zarządu Koła,

5.  Od decyzji Zarządu Koła, o których mowa w rozdziale 3 § 5 ust. 2 oraz ust. 4 niniejszego Statutu przysługuje Członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział 4.

Organy Koła

§1

Organami Koła są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Koła.

§2

Walne Zgromadzenie Członków jest organem pełniącym funkcje nadzorczą.

§3

W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie Koła.

§4

Każdemu Członkowi Koła wchodzącemu w skład Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje jeden głos.

§5

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła.

§6

 1. Miejsce i data zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz porządek obrad zostają podane do wiadomości Członków Koła za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail.
 2. Za skuteczne przekazanie wiadomości o miejscu i czasie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków uważa się wysłanie przez Zarząd Koła wiadomości e-mail do poszczególnych Członków Koła.

§7

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu Koła,
 2. wybór pozostałych Członków Zarządu Koła na wniosek Prezesa Zarządu Koła,
 3. odwołanie Prezesa wraz z pozostałymi Członkami Zarządu Koła,
 4. odwołanie Członka Zarządu na wniosek Prezesa
 5. podejmowanie decyzji w zakresie strategicznych kierunków i celów działalności Koła,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Koła,
 8. rozpatrywanie skarg Członków Koła na działalność Zarządu Koła.

§8

 1. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku akademickiego.
 2. Zebranie wyborcze musi się odbyć w terminie do 30 października, a kadencja nowo wybranego Zarządu rozpoczyna się niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

§9

Członkowie Zarządu Koła są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków. Kwalifikowana większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§10 

W skład Zarządu Koła wchodzą:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. Sekretarz.

§11 

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Koła należy:

 1. podejmowanie wiążących decyzji dotyczących działalności Koła,
 2. ustalanie planu pracy Koła i czuwanie nad jego wykonaniem,
 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 4. podejmowanie decyzji o nadaniu i odebraniu praw członkowskich, 5. rozstrzyganie sporów, których nie reguluje statut,
 5. administrowanie majątkiem Koła,
 6. kierowanie bieżącą działalnością Koła,
 7. inne kompetencje konieczne do zapewnienia statutowego funkcjonowania Koła, nie zastrzeżone dla innych Organów Koła.

§12 

Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:

 1. odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz i dbanie o jego wizerunek,
 3. reprezentowanie Koła w kontaktach z Władzami Uczelni,
 4. otwieranie Walnego Zgromadzenia Członków i przedstawienie kandydata na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. dbanie o rozwój organizacji i jej Członków,
 6. kierowanie i koordynowanie pracy Koła oraz współpracy z innymi organizacjami,
 7. podejmowanie czynności pozostających w kompetencji Zarządu Koła w sprawach nie cierpiących zwłoki (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła),
 8. zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Zarządu Koła,
 9. czuwanie nad przestrzeganiem przez Członków Koła przepisów zawartych w jego statucie i regulaminach oraz czuwanie nad zgodnością przepisów regulaminowych ze Statutem,
 10. zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,

§13

Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:

 1. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 2. zwoływanie zebrań Zarządu na wniosek Członka Zarządu,
 3. zastępowanie Prezesa w sytuacji niemożności wykonywania przez niego obowiązków statutowych,
 4. pomoc prezesowi w spełnianiu jego obowiązków statutowych,
 5. odpowiedzialność za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło.

§14

Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należy odpowiedzialność za dokumenty związane z działalnością Koła.

§15

 1. Skład Zarządu Koła może być w razie konieczności poszerzony uchwałą Zarządu Koła, zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W razie rezygnacji z funkcji Członka Zarządu, odwołania z funkcji Członka Zarządu, zawieszenia w funkcji Członka Zarządu albo ustania członkostwa w Kole Członka Zarządu, Prezes Zarządu ma prawo wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki Członka Zarządu.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§1

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków i zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni.

§2

Działalność Koła finansowana jest z funduszy find-bride-review net własnych i przyznanych przez Uczelnię, a także przez sponsorów.

§3

Zmiana Statutu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§4

Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Zarządu Koła, w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów.

§5

Załączniki do Statutu stanowią jego integralną część.


załącznik nr 1

 

logo-1

Załącznik nr 2

[pdf-embedder url=”https://explantatus.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Deklaracja2.pdf” title=”deklaracja”]

 

Załącznik nr 3

[pdf-embedder url=”https://explantatus.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Rezygnacja.pdf” title=”rezygnacja”]